Chồng của Akari Tsumugi ham cchoiw lừa làm, lại còn thường xuyên cờ bạc mang nợ về nhà. Sau nhiều lần như thế giờ đây gia đình của em nó không thể chi trả đuộc nữa. Giờ đây em nó phải vác mặt đi đến đám xã họi đen để khất. Nhưng đám ngừi ngày cũng cực kỳ ghee gớm, không cho em nố khất bằng mồm, mà phải có gì đó làm tin. Thế là đám người này đã đưa ra điều kiện là muốn ngủ em nó một lần. Ccuối cùng em nó đã đồng ý, nhưng đám nguồi này lại đổi ý muốn nện êm ns nhiều lần thêm nữa…. Mọi chuyện ròi sẽ ra sao, mời anh em cùng đốn xem!!